tirsdag 30. desember 2014

Masteroppgåva

Jobbmessig har det siste året vore svært så oppstykka. Eg er no i gang med min tredje lærarjobb i år, og forhåpentlegvis vil det neste året gir meir kontinuitet og større ro. Det om har bunde det siste året saman for meg, har vore arbeidet med masteroppgåva mi. Den fekk etterkvart tittelen "Frå helgingsrørsle til marknadsrørsle? - endringar i pinserørsla sidan 1977". Å skrive masteroppgåva har vore kjekt, rett og slett, fordi eg har fått mulighet til å sjå i eit større perspektiv, eit utanfråperspektiv, den rørsla som eg har levd i gjennom heile livet mitt. Så har det vore slitsomt samstundes, fordi mykje av det eg skriv om er ting eg helst vil legge bak meg.

Fokuset i oppgåva mi har vore å sjå rørsla i møte med ei ny tid med nye tankar og idear. Slik har eg prøvd å sette meg inn i kva som kjennetikner den tida vi lever i, ikkje minst med tanke på kva plass religion har i vårt postmoderne samfunn. Sekularisering har vore det viktigaste omgrepet i arbeidet, og det er tydeleg at sekularisering har prega også den rørsla eg har skildra. Det å skulle prøve å forstå tida ein lever i, er vanskelegare enn å forstå fortida, men også endå meir spanande. Eg vil difor i nokre innlegg framover sjå litt på kva som kjenneteikner denne tida, og kva slags mottrekk som kan gjerast for å snu det eg ser på som ei dårleg utvikling. Eg vil også sitere delar av oppgåva mi som handlar om sekularisering og analyser av tida vi lever i.

Men først vil eg skrive litt om kvifor eg for første gong sidan det året eg vart, fødd, ikkje lenger er ein ein del av pinserørsla. Meir om det i neste innlegg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar